Deutsche Forschungsgemeinschaft
SPP 1679
menu

Veröffentlichungen

Autor:  
Alle :: <, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z 
Alle :: Technical University of Nuremberg, Teipel, Temmel, Thévenin, ... , Tsotsas 
Referenzen

Artikel:

1.
Londershausen, T., Schmidt, E., University of Wupperatal, , Hennig, M., Teipel, U.; Technical University of Nuremberg,
Simulation to Quantify the Dustiness of Powders
Filtech Conference, Oct. 11-13, Cologne.,
2016
Export als:
BibTeX, XML